Предметные (цикловые) комиссии

 

ПЦК №1 «Ма­ши­но­стро­е­ние и энер­ге­ти­ка» (1 кор­пус)

 • Ки­рья­но­ва Та­тья­на Ва­си­льев­на - пред­се­да­тель
 • Жа­во­рон­ков Вя­че­слав Ва­лен­ти­но­вич
 • Ко­ро­бо­ва Люд­ми­ла Вла­ди­ми­ров­на
 • Куз­не­цо­ва Лю­бовь Дмит­ри­ев­на
 • Лу­ка­шин Бо­рис Ива­но­вич
 • Ме­ли­хо­ва Та­тья­на Алек­се­ев­на
 • Офи­це­ро­ва Ека­те­ри­на Алек­сан­дров­на
 • Са­ви­дов Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич
 • Ти­мо­ши­на Лю­бовь Алек­сан­дров­на
 • Фе­до­ров Ан­дрей Ми­хай­ло­вич

 

ПЦК №2 «Транс­порт­ные сред­ства» (1 кор­пус)

 • Илю­шин Ва­си­лий Ана­то­лье­вич - пред­се­да­тель
 • Бой­цо­ва Оль­га Ни­ко­ла­ев­на
 • Вин­ниц­кий Олег Ана­то­лье­вич
 • Ев­техо­ва Оль­га Алек­сан­дров­на
 • Жу­ла­но­ва Ека­те­ри­на Сер­ге­ев­на
 • За­бо­лоц­кий Ни­ко­лай Ва­си­лье­вич
 • Ка­ли­нин Дмит­рий Ми­хай­ло­вич
 • Льгов­ская Люд­ми­ла Пет­ров­на
 • Миш­ков Ан­дрей Юрье­вич
 • Пу­зи­ков Вя­че­слав Алек­сан­дро­вич
 • Чер­нен­ков Алек­сей Юрье­вич
 • Яки­мов Алек­сей Вик­то­ро­вич

 

ПЦК №3 «Сфе­ра об­слу­жи­ва­ния» и «Об­ще­ствен­ное пи­та­ние и тех­но­ло­гия об­слу­жи­ва­ния» (2 кор­пус)

 • Еси­на Га­ли­на Ива­нов­на – пред­се­да­тель
 • Бар­дюр­ки­на Юлия Оле­гов­на
 • Борщ Еле­на Вла­ди­ми­ров­на
 • Бур­це­ва Алек­сандра Алек­сан­дров­на
 • Зай­це­ва Люд­ми­ла Ана­то­льев­на
 • Кузь­ми­на Люд­ми­ла Ми­хай­лов­на
 • Лео­но­ва Еле­на Вик­то­ров­на
 • Плес­не­вич Ири­на Ни­ко­ла­ев­на
 • По­ли­кар­по­ва Ал­ла Ген­на­дьев­на
 • По­тас­ка­е­ва Ве­ра Вик­то­ров­на
 • Рыб­ки­на Еле­на Ни­ко­ла­ев­на
 • Се­ли­ще­ва Та­тья­на Алек­сан­дров­на

 

ПЦК №4 Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных и про­фес­сио­наль­ных дис­ци­плин (4 кор­пус)

 • Щи­па­ки­на Та­тья­на Тро­фи­мов­на – пред­се­да­тель
 • Алек­се­ев Сер­гей Ва­си­лье­вич
 • Бу­нин Алек­сей Алек­сан­дро­вич
 • За­ли­пу­шен­ко Ма­ри­на Ва­си­льев­на
 • Ка­тыр­ки­на Та­тья­на Вла­ди­ми­ров­на
 • Ки­рил­лин Ан­дрей Ана­то­лье­вич
 • Ни­ки­ти­на На­деж­да Алек­сан­дров­на
 • Поп­ко­ва Ма­рия Ма­ка­ров­на
 • Ру­са­ко­ва На­деж­да Мак­си­мов­на
 • Се­ме­но­ва Га­ли­на Сер­ге­ев­на
 • Сте­пы­нин Пётр Алек­се­е­вич
 • Ти­то­ва Ва­лен­ти­на Пет­ров­на
 • Ци­би­ков Алек­сей Ни­ко­ла­е­вич

 

ПЦК №5 Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных и об­ще­про­фес­сио­наль­ных дис­ци­плин (2 кор­пус)

 • Ро­дич­ки­на На­та­лья Ни­ко­ла­ев­на - пред­се­да­тель
 • Аме­ли­на Ва­лен­ти­на Яко­влев­на
 • Несте­ро­ва Люд­ми­ла Ива­нов­на
 • Поле­во­дин Вла­ди­мир Ни­ко­ла­е­вич
 • Се­ря­ко­ва Та­тья­на Ми­хай­лов­на
 • То­ка­рев Ген­на­дий Ан­дре­евич
 • Чер­ны­шо­ва Ека­те­ри­на Алек­сан­дров­на
 • Ша­та­ло­ва Еле­на Ни­ко­ла­ев­на

 

ПЦК №6 Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных дис­ци­плин (1 кор­пус)

 • Ку­со­ва Еле­на Ива­нов­на - пред­се­да­тель
 • Бар­да­ков Ро­ман Алек­сан­дро­вич
 • Ба­со­ва Еле­на Ана­то­льев­на
 • Боб­ров­ни­ко­ва На­та­лия Сер­ге­ев­на
 • Ива­нов Сер­гей Ни­ко­ла­е­вич
 • Ло­мо­но­сов Ро­ман Сер­ге­е­вич
 • Се­лез­нё­ва Люд­ми­ла Ана­то­льев­на
 • Ха­ри­хо­нов Ар­тём Юрье­вич
 • Чер­ка­сов Ев­ге­ний Пет­ро­вич

 

ПЦК №7 Есте­ствен­но­на­уч­ных и со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ских дис­ци­плин (1 кор­пус)

 • Ко­са­ре­ва Ни­на Дмит­ри­ев­на - пред­се­да­тель
 • Афо­на­сье­ва Та­ма­ра Кон­дра­тьев­на
 • Берле­ва Еле­на Дмит­ри­ев­на
 • Кузь­мен­ко Эле­о­но­ра Ва­ди­мов­на
 • Ма­ко­со­ва Еле­на Сер­ге­ев­на
 • Мо­мчи­ло­ва Юлия Вла­ди­ми­ров­на
 • Оди­но­ко­ва Ни­на Ми­хай­лов­на
 • Хар­ла­мо­ва Ека­те­ри­на Юрьев­на
Яндекс.Метрика  
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.